Loading...

Follow Trading Currencies on Feedspot

Continue with Google
Continue with Facebook
or

Valid

English (for Swedish, see below):

Hello!

This post will be about backtesting of trading strategies. Backtesting means that you trade on historical price data in a trading simulator. It is very similar to real (live) trading and gives a lot of valuable experience. A trader should always backtest a strategy before trading it with real money to make sure it is profitable, simulator trading (backtesting) is the most time efficient way to do this. It takes many months to  thoroughly backtest a strategy through a demo account (live trading with fictive money), that is because you have to do many trades before you know how good a strategy is. If you instead use a trading simulator it is possible to do a sufficient number of trades in just a few days.

The big difference between trading in a simulator and trading on a demo account is that you can fast forward the price data in a simulator. Because of this it is possible to do many more trades per day in a simulator and quickly gain trading experience and evaluate a strategy.

I recommend “Forex Simulator” from Soft4x (http://soft4fx.com/software.php) because I have used this simulator very much and it has worked very well. “Forex Tester” is another simulator that I have used but it’s more expensive and not as good as Forex Simulator. Forex Tester costs 349 USD without discount and Forex Simulator costs 99 USD.

The advantages of Forex Simulator compared to Forex Tester are:

 1. Forex Simulator is a sofware that is run in Meta Trader, this is good because you get used to Meta Trader which is the most common trading platform for live trading in the currency market. Forex Tester is a separate program that looks different compared to Meta Trader.
 2. Forex Simulator gives you tick data much further back in time compared to Forex Tester, in Forex Tester you only have tick data from year 2010. Tick data is the most accurate form of price data and I think everyone should use it in their backtesting to get more reliable results.
 3. Forex Simulator has an integrated economic calendar that shows when news are released, Forex Tester doesn’t have this. I don’t recommend backtesting without an economic calendar because news can affect the price of a currency pair and you can get stopped out (stoploss triggered).

It is important to do many trades when you backtest before you draw conclusions about a strategy. I think 400 trades per strategy is enough. If you for example do only 50 trades you can get a very random result.

When you are finished with your backtest you should analyze your result. I recommend looking at the following statistical numbers: return, proportion of winning trades, profit factor, average size of winning trades, average size of losing trades, maximum number of winning trades in a row, maximum number of losing trades in a row and drawdown (absolute and relative). Before you start trading with real money I think you should have at least 3 in profit factor, 70% winning trades, small drawdowns and an average winning trades that is twice as big as your average losing trade.

Common mistakes people make when backtesting are:

 1. They cheat and rewind the price data to remove losing trades or to get a better entry price. I believe everyone wants a good result from their backtesting, this is probably why people do this.
 2. They don’t take the backtesting seriously. It is important to trade like it is real money when you trade in the simulator, otherwise you won’t learn much that can be used in live trading. Always follow your trading plan when backtesting.
 3. They don’t do a sufficient number of trades, therefore they get a result that isn’t reliable. Do many trades so that you get a reliable result and become experienced with the strategy.

That’s all for this post. Don’t forget to bookmark this website in your browser so that you don’t miss any new posts.

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Swedish:

Hej

Detta inlägg kommer handla om backtesting av tradingstrategier med fokus på varför och hur du ska backtesta. Backtesting innebär att man handlar i en simulator på historisk prisdata. Det liknar i hög grad riktig trading och ger mycket värdefull erfarenhet. Man bör alltid testa en tradingstraegi innan man handlar den med riktiga pengar så att man vet att den fungerar bra, handel i en simulator är det mest tidseffektiva sättet att testa en strategi. Ska man backtesta en strategi på ett “demokonto” (handel med fiktiva pengar på live marknad) så tar det flera månader innan man har gjort tillräckligt med affärer för att kunna dra en slutsats om hur bra strategin är. Använder man istället en tradingsimulator så kan man på bara några dagar göra lika många affärer och dra samma slutsats.

Jämfört med ett så kallat “demokonto” så är den stora skillnaden att man kan snabbspola framåt och på det viset göra många fler affärer på en dag, på det sättet bygger man snabbt erfarenhet och man kan snabbt testa hur bra en strategi är.

Jag rekommenderar “Forex Simulator” från Soft4x (http://soft4fx.com/software.php) eftersom jag har använt den simulatorn väldigt mycket och den har funkat väldigt bra. “Forex Tester” är en annan simulator som jag också har använt, men denna är både dyrare och sämre. Forex Tester kostar på ordinariepris 348 USD och Forex Simulator kostar 99 USD.

Fördelar med Forex Simulator jämfört med Forex Tester:

 1. Forex Simulator körs i Meta Trader och det gör att man vänjer sig vid Meta Trader som är det vanligaste programmet för riktig handel. Forex Tester är ett separat program som ser annorlunda ut.
 2. Forex Simulator ger tillgång till tickdata längre tillbaka i tiden än Forex Tester. Tick data är den mest exakta formen av prisdata och det gör att backtestingen ger ett mer trovärdigt resultat. I Forex Tester har du bara tillgång till tickdata från år 2010.
 3. I Forex Simulator har du en inbyggd ekonomisk kalender som visar när kurspåverkande nyheter släpps, det har man inte i Forex Tester. Att ha en sådan kalender i sin simulator är en stor fördel eftersom man då t ex vet om man blev utstoppad på grund av en nyhet.

Jag tycker man ska göra cirka 400 affärer med en strategi innan man drar en slutsats om hur bra strategin är. Med 400 mätpunkter blir slumpens inverkan ganska liten och man får ett trovärdigt resultat.

När man har sitt resultat ska man analysera det noga, jag rekommenderar att man studerar följande nyckeltal: avkastning, andel vinstaffärer, profit factor, genomsnittlig storlek på vinstaffär, genomsnittliga storlek på förlustaffärer, högsta antal vinstaffärer i rad, högsta antal förlustaffärer i rad och drawdown (absolut och relativ). Innan man börjar handla med riktiga pengar tycker jag man ska ha minst 70% andel vinstaffärer, 3,0 i profit factor, en genomsnittlig vinstaffärer som är minst dubbelt så stor som den genomsnittliga förlustaffären samt liten drawdown.

Vanliga misstag som folk gör när de backtestar är:

 1. De fuskar genom att spola tillbaka för att ta bort gjorda affärer eller få bättre entry. Jag tror alla vill ha ett bra resultat av sin backtesting och då är det lätt att frestas av att fuska under testet.
 2. De tar inte testet på allvar och handlar inte som om det var riktiga pengar som stod på spel. För att backtestingen ska vara lärorik måste man ta den på allvar och agera som om det var riktig handel. Man ska följa sin tradingplan exakt hela tiden.
 3. De gör för få affärer och får ett resultat som inte är en bra uppskattning. Man måste göra många affärer för att få en bra fingervisning om hur bra strategin är och för att bli en erfaren användare av strategin.

Det var allt för detta inlägg. Glöm inte att bokmärka bloggen i din webbläsare för att inte missa några nya inlägg.

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

Mvh

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

English (for Swedish, see below):

Hello

This post will be about a basic setup: the “BRC setup”. “BRC” stands for “break, retest, continue” and this is what often happens when price breaks a price level. Three things can happen when price reaches a level: reversal, consolidation or BRC.

“Break” is when price breaks a level. “Retest” is when price comes back to the broken level and does a retest on it. “Continuation” is when price continues in the same direction as it broke out. Here below in the picture we have an example of the BRC setup, it’s a M5 chart from USDJPY. In this picture price doesn’t go far after retest.

An example of a BRC in USDJPY

The BRC setup occurs frequently because the price of a currency pair repeatedly breaks through levels, this is often followed by a retest and a continuation. But there are also periods when prices moves within existing structure of course and no BRC occurs. Sometimes price breaks a level but doesn’t come back to retest it, this is called “Failure to return” or just “FTR”.

I the next picture here below we have an illustration that shows a downtrend. We can see how the bottoms (structure) are broken and retested.

An example with several BRC in a downtrend

All trading setups must be found in the right context, otherwise the edge isn’t strong enough. It is rarely successful to just open a chart, look for a BRC setup and trade it without looking at other factors (context). In my opinion it is best to trade BRC on zones (demand -, support -, supply – and resistance zones) that have been strong back in time. A strong demand zone/support zone tends to become a strong supply zone if it gets broken, vice versa for supply zones/resistance zones that are broken.

It is always important to analyze trend, momentum and the distance to the next strong “opposing zone”. If we for example want to trade the BRC setup on a support zone (open a sell position) we want price to be in a downtrend in high timeframes and that the distance to the next strong demand zone/support zone is big.

The BRC setup can be traded successfully in all timeframes. That is because the market works in the same way in all timeframes, supply and demand fully determine the pricing of a currency pair in all timeframes. But a setup can work better in a specific timeframe.

Good confirmations to use when we trade the BRC setup are candlestick  patterns and market structure. If you want to read about candlestick patterns I have a blog post about this. Structure is about where tops and bottoms are in the chart. A combination of confirmations that I use frequently when I trade the BRC setup is: Pinbar/Engulfing plus a shift in structure, this is a strong combination in my opinion. A bullish shift in structure occurs when a higher low/higher high is formed. A bearish shift in structure occurs when a lower high/lower low is formed. When we look to open a buy position we want a bullish shift in structure. When we look to open a sell position we want a bearish shift in structure.

An important aspect of the BRC setup in my opinion is how far price goes after breaking through a zone until it starts to move back to the zone for a retest. If price goes far it has to build up a significant trend in the “wrong” direction to get back to the zone for a retest, in these cases it is rarely successful to speculate in the direction of the break after the retest has occurred.

When we trade the BRC setup we follow these steps: 1) Look for a zone that has been strong back in time 2) wait for a break of this zone 3) Wait for a retest of the zone 4) Assess the price reaction to the zone when it is retested. Is there an imbalance between supply and demand – which is the strongest force? 5) Look for confirmations that indicate that price will continue in the direction of the break (structure and candlestick pattern) 6) Open a position and speculate in continuation.

Don’t forget to bookmark this website in your browser so that you don’t miss any new posts.

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Swedish:

Detta inlägg kommer handla om en grundläggande setup: att handla “BRC” på prisnivåer. BRC står för “break, retest, continue” och det betyder på svenska “brott, återtest, fortsättning”. När priset når en nivå kan tre saker hända: vändning, konsolidering eller BRC.

“Brott” är när priset bryter igenom en prisnivå. “Återtest” är när priset efter brott kommer tillbaka till nivån och “testar” av den. Med “fortsättning” menar man den fortsatta rörelsen i riktning med brottet. Här nedanför i bilden ser vi ett exempel på BRC-setupen i en M5-graf från USDJPY. I detta fall fortsätter inte priset långt i riktning med brottet efter återtest.

Ett exempel på BRC-setupen

BRC-setupen förekommer ofta eftersom priset för ett valutapar gång på gång bryter igenom prisnivåer, detta följs ofta av ett återtest och fortsättning. Under vissa perioder rör sig priset istället inom ramen för befintlig struktur och inga BRC sker. Det kan också vara så att priset bryter igenom en nivå men aldrig kommer tillbaka till den för återtest utan bara fortsätter i riktning med brottet (“Failure to return” kallas detta).

I bilden nedan ser vi en illustration som visar en nedtrend och vi ser hur bottnarna (strukturen) bryts och återtestas.

Exempel på flera stycken BRC i en nedtrend

Alla trading setuper måste hittas i rätt kontext, annars är de inte tillräckligt bra. Det är alltså sällan framgångsrikt att öppna en graf, leta upp en BRC-setup och handla den utan att ta hänsyn till andra faktorer (kontext). Det är enligt mig bäst att handla BRC på zoner (demand-, stöd-, motstånds- och supplyzoner) som tidigare varit starka. En demandzon/stödzon som bryts tenderar nämligen att bli en stark supplyzon och tvärtom.

Oavsett vilken setup man handlar så är det viktigt att analysera trend, momentum och avståndet till nästa starka motsatta zon. Ska vi handla BRC av t ex en stödzon (“gå kort”) så vill vi gärna att priset befinner sig i en nedtrend i höga tidsramar och att det är långt till nästa starka stödzon/demandzon.

Denna setup kan handlas i alla tidsramar, marknaden fungerar nämligen likadant i alla tidsramar. Utbud och efterfrågan styr fullt ut prissättningen i alla tidsramar. En setup kan dock fungera bättre i en tidsram än en annan.

Bra bekräftelser att använda när man handlar BRC är candlestickformationer och struktur. Vill ni ha information om vad candlestickformationer är så läs mitt blogginlägg om detta. Struktur handlar om var prisbottnar och pristoppar finns i marknaden. En kombination som jag använder ofta när jag handlar BRC-setupen är: Pinbar/Engulfing plus “strukturskifte”, detta är en stark kombination enligt mig. Ett bullish “strukturskifte” är när det bildas en higher low eller en higher high. Ett bearish “strukturskifte” är när det bildas en lower low eller en lower high. När vi vill öppna en köpposition vill vi ha ett bullish strukturskifte, när vi vill öppna en säljposition vill vi ha ett bearish strukturskifte.

En viktig aspekt enligt mig är hur långt priset går från att det bryter en zon tills det börjar vända tillbaka för återtest. Går priset långt så måste priset skapa en inte obetydlig trend åt “fel” håll för att ta sig tillbaka till zonen för återtest, då är det sällan framgångsrikt att spekulera i riktning med brottet efter återtest har skett.

När vi vill handla BRC-setupen så gör vi så här: 1) Leta efter en zon som hittills varit stark 2) vänta tills priset bryter igenom denna 3) Vänta på att priset eventuellt kommer tillbaka till zonen för återtest 4) Bedöm reaktion på zonen vid återtest. Finns en obalans mellan utbud och efterfrågan – vilken är den starkaste kraften? 5) Leta bekräftelser som indikerar att priset ska fortsätta i riktning med brottet (struktur och candlestickformation) 6) Öppna en position och spekulera i fortsättning.

Glöm inte att bokmärka bloggen i din webbläsare för att inte missa några nya inlägg.

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

MVH

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

English (for Swedish, see below):

In my opinion it is crucial to choose the right type of forex broker if you want to become a profitable forex trader. There are two main types of forex brokers: those with a “dealing desk” and those without a dealing desk. Brokers with a dealing desk are also called market makers. Brokers without a dealing desk can be divided into two groups: “STP-brokers” and “ECN-brokers”.

Market markers create a market for their customers. This means that they often take the opposite side of their customers’ trades. Only one of the parties in the trade can end up profitable because currency trading is a zero-sum game. In other words the broker makes money if you lose money. I would never use a forex broker that makes money if I lose money, that’s why I don’t trade through a dealing desk-broker.

Brokers without a dealing desk never take the opposite side of their customers’ trades, they match their customers’ internally or send them to their liquidity providers. This is the type of broker I prefer.

There are several really good forex brokers. IC Markets (https://www.icmarkets.com/) is the broker I recommend because I have traded with them and everything have worked very well. IC Markets is an ECN-broker. IC Markets are regulated by the “Australian Securities and Investments Commission” (ASIC) and has their customers funds on segregated accounts. They offer low minimum deposits, Meta Trader 4/5, high leverage (for those who want that), spreads from 0.0 pips, a wide range of financial instruments, micro lot-trading and much more.

Don’t forget to bookmark this website in your browser so that you don’t miss any new posts.

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Swedish:

Det är enligt mig nödvändigt att välja en bra av valutamäklare för att man ska lyckas med valutahandel. Det finns två huvudtyper av valutamäklare: de som har en “dealing desk” och de som inte har det. Mäklare med dealing desk kallas även market makers. Mäklare utan dealing desk kan delas in i två typer: de som erbjuder handel genom “STP” och de som erbjuder handel genom “ECN” och STP.

Market makers skapar en marknad för sina kunder. Market makers agerar alltså ofta motpart i sina egna kunders affärer. Bara en av parterna i affären (du eller mäklaren) kan gå med vinst eftersom valutahandel är ett nollsummespel. Med andra ord tjänar mäklaren pengar om du förlorar pengar. Jag skulle aldrig vilja använda en mäklare som tjänar pengar på att jag förlorar, därför handlar jag inte hos en market maker.

Mäklare utan dealing desk tar aldrig motsidan i sina kunders affärer, de matchar sina kunders ordrar mot varandra internt eller skickar vidare ordrarna till sina likviditetsleverantörer. Det är denna typ av mäklare jag föredrar.

Det finns inte bara en valutamäklare som är riktigt bra, men jag rekommenderar IC Markets (https://www.icmarkets.com/) då jag själv handlar hos dem och har väldigt bra erfarenhet av dem. IC Markets är en ECN-mäklare. IC Markets är reglerade av “Australian Securities and Investments Commission” (ASIC) och har sina kunders pengar på separata konton. De erbjuder låga insättningskrav, Meta Trader 4/5, hög hävstång (för den som vill ha det), spreads från 0,0 pips, ett brett utbud av finansiella instrument för handel och handel med micro lots med mera.

Glöm inte att bokmärka bloggen i din webbläsare för att inte missa några nya inlägg.

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

MVH

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

English (for Swedish, see below):

Several people have asked me if I provide trading personal trading education. I don’t. But I can strongly recommend “FX Scalp University” (www.fxscalpuni.com), I am a member of this trading school (focus is on day trading) and I have learned a lot from it. The school has about 50 students and a few very experienced mentors. Each student is assigned a personal mentor that helps the student with everything related to trading.

FX Scalp University has a lot of educational material online that are available to all students. The school is a tight-knit trading community that gives all students the best possible learning environment.

When a student has become profitable he/she have the opportunity to trade for a hedge fund, FX Scalp University has a collaboration with this hedge fund.

To become a member of the school a small one time-fee has to be payed.

Don’t forget to bookmark this website so that you don’t miss any new posts.

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Swedish:

Flera personer har frågat mig om jag erbjuder personlig tradingutbildning. Det gör jag inte. Men jag kan starkt rekommendera tradingskolan “FX Scalp University” (www.fxscalpuni.com), jag är medlem i denna skolan (fokus ligger på daytrading) och jag har lärt mig mycket härifrån. Skolan har ungefär 50 studenter och några få väldigt erfarna handledare. Varje student får en personlig handledare som hjälper studenten med allt relaterat till trading.

FX Scalp University har mycket utbildningsmaterial online som är tillgängligt för alla studenter. Skolan är trevlig tradingcommunity som ger varje student bästa möjliga förutsättningar att bli lönsam.

När en student har blivit lönsam i sin handel så får han/hon möjlighet att handla för en hedge fond, FX Scalp University har ett samarbete med denna hedge fond.

För att bli medlem i skolan betalar man en liten engångsavgift.

Glöm inte att bokmärka bloggen i din webbläsare för att inte missa några nya inlägg.

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

MVH

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

English (for Swedish, see below):

Hello

This post will describe different trading styles and discuss which personality that is required to succeed with a certain trading style. Humans have different personal characteristics and not all people have what it takes to become a day trader. Fortunately there are several trading styles and most of us can find a sutiable one.

The three main trading styles are: swing trader, position daytrader and scalper. A scalper does many trades per day, for example 20 trades per day. A position daytrader does a few trades per day, for example 3 trades. A swing trader usually doesn’t open a position every day but opens a few every week.

Scalping fits people who can make decisions quickly and can handle a lot of stress. It is necessary that a scalper can work rapidly. Position daytrading requires roughly the same characteristics but is less intensive. Swing trading fits most people. The hard thing with swing trading is that you need to have a lot of patience, there aren’t trading opportunities every day and the trades take a long time.

It is crucial to choose the right trading style with regard to your personality. For example, if you are bad at making quick decisions you will not become a profitable scalper.

Don’t forget to bookmark this website so that you don’t miss any new posts.

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Swedish:

Hej

Detta inlägg kommer handla om olika tradingstilar och vilka personer som de olika stilarna passar. Människor har som bekant olika personlighet och alla passar t ex inte som daytrader. Som tur är finns det olika handelsstilar som passar olika personer.

De tre huvudsakliga handelsstilarna är: swingtrader, positions-daytrader och scalper. Det finns givetvis mellanting men dessa tre beskriver väl spannet tycker jag. En scalper gör många trades per dag, t ex 20 stycken per dag. En positions-daytrader gör få affärer per dag, t ex 3 per dag. En swingtrader gör i regel inte ens en affär per dag men några varje vecka.

Scalping passar personer som klarar av att fatta beslut snabbt och som är stresståliga. Man behöver trivas med att arbeta i högt tempo. Positions-daytrading kräver ungefär samma egenskaper men är inte lika intensivt. Swingtrading passar enligt mig flest personer och det enda svåra med denna handelsstil är att man måste ha bra tålamod (affärstillfällen uppstår inte så ofta och affärerna tar lång tid).

Att välja rätt tradingstil sett till ens personlighet är en förutsättning för att lyckas som handlare. Klarar man inte av att fatta beslut snabbt är det osannolikt att man lyckas som scalper t ex.

Glöm inte att bokmärka bloggen i din webbläsare för att inte missa några nya inlägg.

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

Mvh

 

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

English (for Swedish, see below):

Hello

This post will be about the “risk-reward ratio” (“RR”) and how it is used in trading. RR measures a trades potential profit relative to its potential loss. It is crucial to assess RR in all types of trading, otherwise it will be very hard to become/stay profitable. The risk is measured as the distance in points (or pips) to stoploss. “Stoploss” is the price where the trade is closed as a loss. Reward is an estimation of how far in the right direction price can go after the position is opened, which is the distance to the next strong zone that will probably not be broken.

Example: If a trader repeatedly opens positions that have a stoploss 30 points from the entry price (risk) while the potential profit (reward) is 20 points, the trader will most likely not be profitable in the long run. The return will be quite bad even if the trader has 90% winning trades. You may now think “the potential profit is never only 20 points” but it can be even smaller, this is the case if a trader opens a buy position very close to a strong resistance level. Price can of course break through even relatively strong resistance levels but it is not likely. In this example we see how important it is to assess each trading opportunity based on the risk-reward ratio.

This is another example: a trader opens a position that has a stoploss of 30 points (risk) while the potential profit is 100 points (reward). This trader doesn’t have to have many winning trades relative to the number of losing trades to be profitable. The risk-reward ratio in this case is 3.33 (100/33), which is very good. If the trader has 90% winning trades (some day traders has this), he/she would become very profitable.

A good RR in short term-day trading at the currency market is 1:2 in my opinion. I think that a day trader shouldn’t open positions with lower RR, it makes it hard to become really profitable.By working with a good RR we give ourselves a good chance to become really profitable.

Step 1 is to know about the risk-reward concept and to use it, this is the easy part. Step 2 (the hard part) is to have the discipline to only open positions with good RR and not “overtrade”.

Don’t forget to bookmark this website so that you don’t miss any new posts.

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Swedish:

Hej

Detta inlägg kommer handla om vad  “Risk-reward ratio” är och hur man använder detta i sin handel. “Risk-reward ratio” mäter en trades potentiella vinst i förhållande till den potentiella förlusten. Risk-reward ratio förkortas ofta “RR”. Att bedöma RR är nödvändigt för att lyckas handla lönsamt. Risken mäts som avståndet till “stoploss” (den prisnivå där man stänger positionen med förlust). “Reward” mäts som avståndet till den prisnivå dit man tror att priset kan röra sig om det går i rätt riktning, alltså avståndet från entry till nästa starka zon som man bedömer ej kommer att brytas.

Exempel: Om en handlare gång på gång öppnar positioner som har en stoploss som ligger 30 punkter ifrån entry (risk) samtidigt som den potentiella vinsten (reward) är 20 punkter så kommer det bli väldigt svårt för handlaren att nå lönsamhet. Även om handlaren har 90% andel vinstaffärer så kommer resultatet att bli ganska dåligt. Ni kanske tänker “den potentiella vinsten är aldrig enbart 20 punkter” men det kan den visst vara om handlaren t ex öppnar en köpposition precis under en stark motståndsnivå. I detta exempel ser vi hur avgörande det är att bedöma varje affärsmöjlighet baserat på risk och reward.

Vi tar ett till exempel. Om en handlare öppnar en position som har en stoploss på 30 punkter (risk) samtidigt som den potentiella vinsten är 100 punkter (reward) så behöver handlaren inte ha en speciellt stor andel vinstaffärer för att bli rejält lönsam. Skulle handlaren ha 90% andel vinstaffärer (vilket förekommer bland daytraders) så skulle han/hon bli extremt lönsam.

En bra RR vid kortsiktig daytrading på valutamarknaden är 1:2. Jag anser att man inte ska ta affärer med lägre RR om man inte har väldigt hög andel vinstaffärer (t ex 95% vinstaffärer). Genom att välja att jobba med en bra RR så ger man sig själv förutsättningar att bli lönsam i sin handel.

Steg 1 är att känna till risk-reward konceptet och att använda det, detta är den lätta biten. Steg 2 (den svårare biten) är att ha disciplinen att bara ta affärer med bra RR och inte “överhandla” (overtrading).

Glöm inte att bokmärka bloggen i din webbläsare för att inte missa några nya inlägg.

Mvh

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Swedish (only in Swedish this time):

Hej!

“Price action analysis” är ett ord som hörs ofta i tradingsammanhang och vissa kanske undrar vad det betyder. Detta inlägg kommer handla om Price action analysis och vad detta är.

Price action analysis är ett sätt att analysera finansiella instrument, t ex ett valutapar. Med Price action analysis analyserar man priset för ett finansiellt instrument istället för information (t ex arbetsmarknadsstatistik) som kan påverka prissättningen. Man studerar hur priset har rört sig historiskt och hur priset rör sig just nu för att bedöma sannolikheten för kursfall respektive kursuppgång.

Anledningen till att man inte alls analyserar information som kan påverka prissättningen är att man utgår ifrån att denna information redan prisats in i kursen för det finansiella instrumentet i fråga. De flesta kortsiktiga handlare tar dock hänsyn till ny kurspåverkande information genom att vara restriktiva med att ha öppna positioner när ny information släpps.

Price action analysis är en del av den tekniska analysen. I teknisk analys ingår även andra sätt att analysera men alla baseras på analys av priset i sig, ibland analyseras även handelsvolymen. Ett exempel på en annan del av den tekniska analysen är “Harmonic Patterns” som jag ej använder. Det verkar finnas personer som har framgång med Harmonic Patterns men enligt mig är de lite som en cykel med styret bakom sadeln, det finns lättare sätt att identifiera var obalans mellan utbud och efterfrågan finns i marknaden.

Exempel på faktorer man analyserar i Price action analysis är struktur (toppar och bottnar) och vändningspunkter i marknaden (stöd-, mostånds-, supply- och demandzoner).

Glöm inte att bokmärka bloggen i din webbläsare för att inte missa några nya inlägg.

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

MVH

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

English (for Swedish, see below):

The potential return from currency trading is very high but not many traders are profitable at all. How high reutrn a trader achieves depends on several factors: risk per trade, opportunity, hitrate, size of average winning trade and size of average losing trade. Opportunity is how many trading opportunities there are per day. Risk per trade is how many percent of his/her capital the trader risks per trade, this is usually around 2%. The hitrate is how many percent winning trades the trader has.

The factors mentioned above varies between different trading styles, scalping (short term-daytrading) gives the highest opportunity and this is the main reason why people “scalp” instead of swing trade. Compared to swing traders, scalpers usually also have a higher hitrate but no as good ratio between average size of winning trades and average size of losing trades.

I personally know scalpers who have a return of 10% per day on their trading accounts and they use reasonable risk management. 10% per day is a lot in scalping but it is not impossible apparently. The high opportunity in scalping makes very high returns possible. A scalper does many trades per day (for example 30 trades per day) and 90% of these may be winning trades. For a new scalper 10% per day in return is not realistic in my opinion, 2-3% is more realistic.

Please subscribe by filling in the form below.

Name
Email
Thank you!

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Henrik Thorstensson

Swedish:

Valutahandel kan ge väldigt hög avkastning men få handlare går med vinst. Hur hög avkastning en trader får beror på flera faktorer: risk per affär, antal affärstillfällen, andel vinstaffärer, storlek på genomsnittlig vinstaffär and storlek på genomsnittlig förlustaffär. Risken per affär är hur många procent av sitt kapital handlaren riskerar, detta är vanligtvis runt 2%.

Dessa faktorer varierar mellan olika tradingstilar, scalping (kortsiktig daytrading) ger högst antal affärmöjligheter och detta är vanligtvis orsaken till varför folk väljer scalping. Scalpers har vanligtvis också en högre andel vinstaffärer jämfört med swing traders men inte lika bra storlek på genomsnittlig vinstaffär i förhållande till genomsnittlig förlustaffär.

Jag känner scalpers som har 10% i avkastning per dag på sina tradingkonton och de använder rimlig risk per affär. 10% per dag är mycket i scalping men det är uppenbarligen inte omöjligt. Det höga antalet affärstillfällen i scalping gör väldigt hög avkastning möjlig. En scalper gör många affärer per dag (t ex 30 stycken) och 90% av dessa kan vara vinstaffärer. För en ny scalper är 10% per dag i avkastning inte realistiskt enligt mig, 2-3% är mer realistiskt.

Prenumerera gärna genom att fylla i formuläret nedan:

Namn
Email
Thank you!

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

MVH

Henrik Thorstensson

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

English (for Swedish text, see below):

All currency pairs are not suitable for short term-day trading (“scalping”), only the pairs with sufficient volatility and low spread are suitable. Low spread is important to get low transaction costs so that it is profitable to trade small price moves and still end up profitable. Volatility is important because it can give us big winning trades. More day trading-opportunities also occur during the day in volatile pairs according to my experience.

Examples of currency pairs that meet these criteria are: USDJPY and GBPUSD. These pairs belong to the group “majors”, majors are the most traded pairs and they have the lowest spread. Scalping can be done in all these pairs but they have different volatility. Also GBPJPY (minor pair) is good to scalp, it has very high volatility and that compensates for the relatively high spread.

A currency pair can have very different spread depending on which forex broker you choose. Choose a broker that gives you low spread. I recommend “Admiral Markets” and “IC Markets”.

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Henrik Thorstensson

Swedish:

Alla valutapar lämpar sig inte för kortsiktig daytrading (scalping), bara de par som har tillräcklig volatilitet och låg spread är lämpade för detta. Låg spread är viktigt för att få låga transaktionskostnader och kunna handla små rörelser och ändå göra vinst i slutändan. Volatiliteten är viktig för att vinsterna då kan bli stora, enligt min erfarenhet är det även så att fler tradingmöjligheter uppstår under dagen i volatila par.

Exempel på valutapar som uppfyller dessa kriterier är USDJPY och GBPUSD. Dessa par till hör gruppen “majors”, majors är de mest handlade paren och de har lägst spread. Alla majors går bra att handla intradag men de är olika volatila. Även GBPJPY (minor pair) är ett bra par att scalpa, parets rejält höga volatilitet kompenserar för den lite högre spreaden.

Ett valutapar kan ha väldigt olika spread hos olika valutamäklare. Välj en mäklare som erbjuder låg spread. Jag rekommenderar valutamäklarna “Admiral Markets” och “IC Markets”.

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

MVH

Henrik Thorstensson

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

English (for Swedish text, see below):

Psychology plays an important role in trading, it can be the difference between profitable and unprofitable trading. Trading is about consistently following the exact rules you have set up for yourself in your trading plan, to do this you have to be disciplined and you have to trust your plan. For example you have to resist the temptation to break your rules and remove your stoploss order from the market when your position starts to move against you.  The first step as a beginner is to learn a method for entry and exit, this is usually called a strategy. When you have a good strategy, psychological factors determine if you succeed in the currency market. You have to follow your plan.

One of the best tricks I have learned to manage the psychological pressure when trading is to trade with a position size that you can handle mentally. If you open a position that is too big for you the psychological pressure will probably be very high and you will be prone to making decisions that are not part of your trading plan.

Disclaimer: Currency trading entails a high level of financial risk. A currency pair can both rise and fall in value. In currency trading it is possible to lose the entire initial investment. Nothing published on this website is financial advice or investment advice. I assume no responsibility for any investment decisions made by persons who read this blog.

Best regards

Henrik Thorstensson

Swedish:

Psykologi spelar stor roll i trading, det kan vara skillnaden mellan lönsam handel och olönsam handel. Trading handlar i grunden om att följa sina uppsatta regler (sin tradingplan) varje dag, det kräver att man är disciplinerad och litar på sin plan. T ex måste man låta bli att gå emot sina regler och ta bort sin stoploss-order från marknaden när ens position börjar gå i fel riktning. Första steget som nybörjare är dock att lära sig en metod för entry och exit, detta brukar kallas för “strategi”. När du väl har en bra metod avgör psykologiska faktorer i hög grad huruvida du kommer att bli en framgångsrik handlare. Du måste följa planen (metoden du valt).

Ett av de bästa knepen jag känner till för att göra sin trading enklare ur ett psykologiskt perspektiv är att handla med en positionsstorlek som du klarar av mentalt. Har du för stor positionsstorlek så blir det jobbigt mentalt eftersom du ser hur mycket pengar som står på spel.

Ansvarsfriskrivning: Valutahandel är väldigt riskfyllt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett valutapar kan både stiga och falla i värde. I valutahandel är det möjligt att förlora hela sin investerade summa pengar. Ingenting som publiceras på denna webbsida är finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.

Mvh

Henrik Thorstensson

Read Full Article

Read for later

Articles marked as Favorite are saved for later viewing.
close
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Separate tags by commas
To access this feature, please upgrade your account.
Start your free month
Free Preview