Loading...

Een vennootschap werd bij verstek veroordeeld tot uitbetaling van ‘mining opbrengsten’ van in totaal 0,591 bitcoin op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom dwangsom van € 10.000,=. Omdat de vennootschap aan deze verplichting niet voldeed, vroeg de schuldeiser van de vennootschap haar faillissement aan. Advocaat insolventierecht Hein Hoogendoorn legt uit hoe de rechtbank Amsterdam in deze kwestie tot haar oordeel kwam.

Wanneer wordt een schuldenaar failliet verklaard?

Artikel 1 van de Faillissementswet bepaalt dat een schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer van zijn schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement kan worden verklaard. Met schuldeiser in de zin van dit artikel wordt bedoeld iedereen die een vordering heeft op de schuldenaar, die bij niet-voldoening leidt tot verhaal op de boedel en die voortvloeit uit een reeds ten tijde van de faillietverklaring bestaande rechtsverhouding.

Faillissement: verifieerbare vorderingen

Het gaat er dus om of het gaat om een vordering die in geval van een faillissement verifieerbaar is. Verifieerbare vorderingen zijn vorderingen die in een faillissement door de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator curator in behandeling worden genomen en meedelen in de opbrengst van de liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie liquidatie van het actief.

Verbeurde dwangsommen delen niet mee

Artikel 611 onder e Rv. bepaalt dat verbeurde dwangsommen niet tot verhaal op de faillissementsboedel kunnen leiden. Verbeurde dwangsommen kunnen dus niet meedelen in de opbrengst van liquidatie van actief in geval van een faillissement. Op grond van een verbeurde dwangsom kan volgens de rechtbank dus ook geen faillissement worden aangevraagd.

Een bitcoin, wat is dat eigenlijk?

In deze casus kon de schuldeiser dus feitelijk alleen nog het faillissement aanvragen als een vordering tot betaling in bitcoin wel verifieerbaar zou worden geacht. Om deze vraag te kunnen beantwoorden onderzocht de rechtbank eerst wat een bitcoin nou precies is. Een bitcoin bestaat, zo begrijpt de rechtbank, uit een unieke, digitaal versleutelde reeks van cijfers en letters die staat opgeslagen op de harde schijf van de computer van de rechthebbende. Bitcoins worden ‘geleverd’ door het verzenden van bitcoins van de ene wallet naar de andere wallet. Bitcoins zijn dus op zichzelf staande waarde-bestanden, die bij een betaling rechtstreeks door de betaler aan de begunstigde worden geleverd.

Betalingsverplichting bitcoin, verifieerbare vordering?

Volgens de rechtbank maakt dit dat een vordering tot betaling in bitcoin te beschouwen is als een vordering die voor verificatie in aanmerking komt. Die conclusie getrokken hebbende komt de rechtbank vervolgens tot het oordeel dat een verbintenis die strekt tot betaling in bitcoin heeft te gelden als een civielrechtelijke verplichting tot betaling. De rechtbank constateerde vervolgens dat de schuldenaar aan die verplichting niet had voldaan. Zo kwam zij tot het oordeel dat de aanvrager van het faillissement een vordering had, althans dat dat summierlijk was gebleken.

Pluraliteit van schuldeisers bij faillietverklaring

Het is volgens vaste rechtspraak zo dat aan de voor een faillietverklaring vereiste toestand van te hebben opgehouden met betalen is voldaan als de schuldenaar twee of meer schuldeisers niet betaalt. In dit geval stond vast dat de aanvrager een vordering tot betaling in bitcoin had maar er was ook aangetoond dat er nog andere schuldeisers waren. De rechtbank oordeelde om die reden dat aan de vereiste toestand was voldaan en verklaarde de vennootschap failliet, feitelijk op grond dus van een betalingsverplichting in bitcoin.

Het bericht Kan je failliet worden verklaard als je niet voldoet aan betalingsverplichting in bitcoins? verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Het internet is een prachtig medium maar biedt ook een openbaar platform voor mensen met de wildste complottheorieën. Nu is een theorie over de in scene gezette maanlanding op zich nog onschuldig en vermakelijk. Ongemakkelijker wordt het als de theorie gaat over de holocaust en de vraag of deze überhaupt heeft plaatsgevonden. Als er dan ook nog onschuldige derden in de theorie worden betrokken, is de onrechtmatigheid van een publicatie snel vastgesteld. advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat Advocaat Thomas van Vugt gaat hier nader op in.

Aanhanger complottheorie weer voor de rechter

In een recente zaak stond eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie gedaagde, de heer J. van de K. voor de rechter. Gedaagde heeft een website welke gewijd is aan zijn favoriete theorie, namelijk dat de Zionisten hebben bijgedragen aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Gedaagde is een bekende van de rechtbank. Hij is herhaaldelijk veroordeeld grievende en beschuldigende publicaties te verwijderen.

Publicatie holocaust op website

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser Eiser is een bestuurslid van een organisatie die zich o.a. inzet tegen antisemitisme. Hij heeft een rechtszaak tegen gedaagde aangespannen omdat gedaagde eiser op zijn website eiser in verband heeft gebracht met de holocaust. Eiser is volgens gedaagde “leider van de terroristische organisatie die de Holocaust heeft beraamd en laten plegen door de antisemitische bondgenoten”.

Onrechtmatige publicaties

De rechtbank acht de publicaties onrechtmatig. Gedaagde heeft geen enkel bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs bewijs geleverd dat eiser, voor zover de theorie van gedaagde überhaupt al waar zou zijn, heeft bijgedragen aan de Holocaust. Bovendien was de Tweede Wereld Oorlog ver vóór de geboorte van eiser zodat het ook ongeloofwaardig is dat hij hier iets mee te maken zou hebben. De rechtbank stelt -in iets formelere woorden- dat de publicaties absolute nonsens zijn.

Recht op bescherming eer en goede naam

De rechtbank merkt nog op dat een bestuurslid van een organisatie tegen een stootje moet kunnen. Maar de beschuldigingen van gedaagde zijn “zo absurd en grievend”, juist voor iemand die zich publiekelijk inzet tegen antisemitisme, dat het recht op bescherming van de eer, goede naam en persoonlijke levenssfeer van eiser prevaleert boven de vrijheid van meningsuiting van gedaagde. 

Immateriële schadevergoeding

Ook acht de rechtbank het aannemelijk dat eiser schade lijdt door de publicaties, zeker nu ze direct zichtbaar zijn als je eisers naam googled. Naast de gevorderde verwijdering wordt daarom een immateriële schadevergoeding van € 1000 toegewezen.. 

Het bericht Onrechtmatige publicatie Holocaust moet verwijderd worden! verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken die niet bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. De koper kan op grond van dit verdrag alleen vervanging van gebrekkige zaken afdwingen of de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst overeenkomst ontbinden als er sprake is van een ‘wezenlijke’ tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming tekortkoming. Advocaat verbintenissenrecht Lennard Noordzij legt uit hoe het zit.

Internationale koopovereenkomst: Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag (WKV) is van toepassing op internationale koopcontracten tussen professionele partijen (dus geen consumenten) met betrekking tot roerende zaken. Nederland en vrijwel alle grote handelspartners zoals Duitsland, de Verenigde Staten, China, Frankrijk en Japan – het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke uitzondering – zijn partij bij het WKV. Als het WKV niet contractueel is uitgesloten, is het van toepassing. De bepalingen van het WKV zetten de bepalingen van het Nederlands recht opzij.

Ontbinding in het Nederlands recht

Op basis van het Nederlandse recht kan een overeenkomst worden beëindigd door ontbinding. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verplichtingen geeft – indien nakoming niet alsnog mogelijk is of de tekortschietende partij weigert alsnog na te komen – de andere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gering van aard is. Het gevolg van ontbinding is dat alle op basis van de overeenkomst gedane verrichtingen ongedaan moeten worden gemaakt.

Ontbinding Weens Koopverdrag

Het WKV is strenger. Pas als er sprake is van een ‘wezenlijke’ tekortkoming (en dus niet ‘iedere’ tekortkoming) kan een overeenkomst worden ontbonden. Een tekortkoming is wezenlijk indien zij leidt tot zodanige schade voor de andere partij dat haar in aanmerkelijke mate wordt onthouden wat zij uit hoofde van de overeenkomst mag verwachten. Dit is niet het geval indien de partij die tekortschiet, dit gevolg niet heeft voorzien en een redelijk persoon van dezelfde hoedanigheid in dezelfde omstandigheden het evenmin zou hebben voorzien.

Overeenkomst ontbonden vanwege wezenlijke tekortkoming

In een zaak over een vrachtwagen, oordeelde het gerechtshof Arnhem dat de koper terecht de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst koopovereenkomst had ontbonden. In deze zaak was door verkoper voorafgaand aan de verkoop een advertentie geplaatst, die vermeldde dat de vrachtwagen zo goed als nieuw was. Daarom mocht koper ervan uitgaan dat verkoper een deugdelijke, goed functionerende vrachtwagen met weinig kilometers op de teller aanbood. Op basis van een deskundigenrapport over de vrachtwagen, vond het hof dat dit niet het geval was. De verkoper moest de koopprijs terugbetalen aan koper.

Waarom zou koper Weens Koopverdrag uitsluiten?

Een koopovereenkomst van roerende zaken kan op basis van het WKV minder snel worden ontbonden dan op basis van Nederlands recht. Dit kan een reden zijn voor een verkoper van roerende zaken om het WKV van toepassing te verklaren, of juist voor een koper om het WKV uit te sluiten.

Het bericht Ontbinding wegens (wezenlijke) tekortkoming en het Weens Koopverdrag: hoe zit het? verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Bij het verwijderen van asbest ontstaat schade aan de woning van de opdrachtgever. De opdrachtgever weigert nu de facturen van de aannemer volledig te betalen. Volgens hem is er sprake van wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie wanprestatie. Bij de behandeling van de zaak blijken de feiten toch iets anders te liggen. Advocaat bouwrecht Marco Guit ligt de uitspraak toe.

Exoneratie schade in overeenkomst van opdracht

De hoofdregel bij schade is dat degene die de schade veroorzaakt opdraait voor de kosten. Dit kunnen kosten van herstel of vervanging zijn. Regelmatig wordt bij opdrachten de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid aansprakelijkheid voor schade contractueel beperkt en soms geheel uitgesloten middels een exoneratiebeding. Ook kan er uit de omstandigheden volgen dat degene die schade heeft veroorzaakt toch geen aansprakelijkheid draagt. Dit laatste speelde in deze bouwzaak.

Offerte voor asbestsanering

Op verzoek van de opdrachtgever had de aannemer een offerte gegeven voor een omvangrijke asbestsanering in zijn woning. De offerte ging uit van sanering van buitenaf en bedroeg ruim € 125.000. Dit vond de opdrachtgever veel te duur. De aannemer heeft vervolgens een offerte gegeven voor sanering van binnenuit. Deze offerte was beduidend lager, € 75.000, en de opdrachtgever ging hiermee akkoord.

Schade gevolg van saneringswijze

De reden dat sanering van binnenuit aanzienlijk goedkoper was, lag in het feit dat de kans groot was dat bij deze wijze van sanering beschadigingen aan de woning en constructie zouden optreden. De aannemer heeft dit van meet af aan gecommuniceerd met de opdrachtgever. Van de eerste verdieping van de woning zou bij sanering van binnenuit “weinig meer overblijven”, aldus de aannemer. Tijdens de sanering liep de opdrachtgever ook vaak mee. Hij zag zelf hoeveel onderdelen van de woning -die tijdens de werkzaamheden met asbest waren besmet- in de container verdwenen.

Waarschuwingsplicht aannemer

Het hof is van mening dat de aannemer vooraf en tijdens de sanering voldoende heeft uitgelegd wat de gevolgen van een sanering van binnenuit ten opzichte van het duurdere alternatief waren. Hij heeft aan zijn zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht zorgplicht om de opdrachtgever te wijzen op de gevolgden voldaan. Het hof acht de aannemer niet aansprakelijk voor de schade.

Advocaat aansprakelijkheid aannemer

De stelling dat de aannemer wanprestatie zou hebben gepleegd door schade toe te brengen aan de woning van de opdrachtgever wordt dus gepasseerd. De aannemer heeft de saneringswerkzaamheden deugdelijk uitgevoerd. De opdrachtgever is dus gehouden om de nog openstaande facturen te betalen.

Het bericht Schade door verwijdering asbest: aannemer aansprakelijk? verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Artikel 7:2 BW bepaalt dat de koop van een woning die voor bewoning bestemd is en die wordt aangegaan door een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf schriftelijk moet worden aangegaan. Kan via een WhatsApp bericht aan dat schriftelijkheidsvereiste voldaan worden? Advocaat verbintenissenrecht Hein Hoogendoorn bespreekt de uitkomsten van een procedure.

Akkoord verkoop woning per WhatsApp

Onlangs deed zich de situatie voor dat een particuliere verkoper per WhatsApp bericht liet weten in te stemmen met een schriftelijk opgemaakte overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst overeenkomst ter zake de (ver)koop van een woning. Twee dagen later liet de beoogd verkoper weten de woning toch niet te zullen verkopen. De (beoogd) koper liet het er niet bij zitten en vorderde in kort geding nakoming van de koopovereenkomst.

Koper: “Perfecte overeenkomst tot stand gekomen”

De advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat advocaat van (beoogd) koper stelde zich in de procedure op het standpunt dat aan het schriftelijkheidsvereiste was voldaan. De (beoogd) koper stuurde namelijk een WhatsApp bericht aan de beoogd verkoper met daarin: “Hallo (..), hebben jullie de overeenkomst gelezen en getekend? Of hebben jullie nog vragen? Groet,.” De verkoper appte daarop terug: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening.”

Beoogd koper vordert nakoming koopovereenkomst woning

De advocaat van (beoogd) koper betoogde dat genoemd WhatsApp bericht van de verkoper de schriftelijke ondertekening van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst koopovereenkomst door de verkopers had vervangen en dat er door dat bericht, dat er volgens hen op gericht is om een schriftelijke koopovereenkomst als bedoeld in artikel 7:2 BW te constitueren, een perfecte koopovereenkomst tot stand was gekomen. Op die grond vorderde de advocaat van beoogd koper nakoming van de koopovereenkomst.

Appje als vervangende elektronische ondertekening?

De rechter ging niet mee met het betoog van de advocaat van beoogd koper. De rechter stelde bij zijn beoordeling dat een schriftelijke koopovereenkomst een onderhandse akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte akte is, waarvoor op grond van art. 156 lid 1 Rv het vormvoorschrift van ondertekening geldt. Volgens de rechter maakte bedoeld WhatsApp bericht van de verkopers geen deel uit van het door de eisers ondertekende concept voor de koopovereenkomst en vormt het appje ook geen (elektronische) ondertekening door de beoogd verkoper. Het appje hield volgens de rechter hoogstens een toezegging van de beoogd verkoper in dat hij het concept van de koopovereenkomst zou ondertekenen.

Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, geen overeenkomst

De rechter was dan ook van oordeel dat, nu de koopovereenkomst niet door de gedaagden als verkopende partij is ondertekend, niet aan het in art. 7:2 BW opgenomen schriftelijkheidsvereiste is voldaan. De beoogd verkopers konden zich er daarom op beroepen dat niet aan het schriftelijkheidsvereiste was voldaan. Er was volgens de rechter dus geen perfecte overeenkomst tot stand gekomen.

Koopovereenkomst: als beide partijen ondertekenen

Overigens gold ook op grond van het laatste concept van de schriftelijke overeenkomst, dat uit de koopovereenkomst pas verplichtingen voortvloeien als beide partijen deze zouden hebben ondertekend. Ook dat vormde een grond voor het oordeel dat geen perfecte overeenkomst tot stand was gekomen.

Het bericht Geldt een WhatsApp bericht als schriftelijke overeenkomst voor de koop van een woning? verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Met ingang van 2018 is AMS Advocaten lid van de International Chamber of Commerce (ICC). ICC is de grootste ondernemersorganisatie ter wereld.

Wat is ICC?

ICC zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen en voor eerlijke concurrentie. De afdeling waar AMS Advocaten zich bij aansluit, International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland), is één van de 93 lokale afdelingen. ICC zet zich in namens bedrijven in meer dan 130 landen.

ICC Court of Arbitration

ICC behartigt de belangen van internationaal opererende bedrijven op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast ontwikkelen zij mondiale standaarden, door en voor bedrijven, waaronder de bekende Incoterms® regels, de UCP 600® en de recent verschenen Cyber Security Guide for Business. Het ICC Court of Arbitration is het grootste instituut voor internationale commerciële geschillenbeslechting.

Belangenbehartiging ICC

De belangenbehartiging is gericht op het verder verbeteren van het nationale en internationale ondernemings- en vestigingsklimaat voor bedrijven, en op convergentie van wetgeving. Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie WTO, de G20, de werelddouaneorganisatie WCO en vele andere intergouvernementele organisaties zijn vaste gesprekspartners.

Internationalisering en focus op arbitrage

Het lidmaatschap van ICC Nederland past binnen de focus van AMS Advocaten om zich te richten op internationaal opererende ondernemingen. AMS Advocaten kan uw onderneming op het hele spectrum (van arbeidsrecht tot IE en van vennootschapsrecht tot financieringen) bijstaan, zowel als het gaat om advisering als procederen. AMS Advocaten heeft specifieke kennis en ervaring met internationale arbitrageprocedures.

Het bericht AMS Advocaten sluit zich aan bij ICC Nederland verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

In Nederland zijn beschermingsconstructies voor vennootschappen om overnames te weren actueel en voer voor discussie. Ook bij de voorgenomen overname bij Fugro, Unilever en bijvoorbeeld Mylan speelden de beschermingsconstructies een grote rol. Onlangs werd bekend dat Ahold Delhaize aandeelhouders hun recht ontneemt om zich uit te laten over de beschermingsconstructies. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler legt uit.

Beschermingsconstructie Ahold loopt af

In 2003 heeft Ahold een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting stichting Continuïteit opgericht. Deze stichting is voor een looptijd van 15 jaar specifieke aandeelhoudersrechten toegekend gekregen zodat Ahold, mocht zij in een overnamestrijd verwikkelt raken, konden worden geactiveerd om zo Ahold te beschermen. Als deze rechten dus niet worden verlengd loopt de looptijd af en raakt de Stichting haar beschermingsmechanisme kwijt.

Mogelijkheden beschermingsconstructie

Alhoewel ik in vorige blogs al eerder aanhaalde welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot beschermingsconstructies, zet ik de relevante beschermingsconstructie die Ahold zelf via deze stichting heeft toegepast nogmaals uiteen.

Specifieke rechten via beschermingsconstructie toegekend

In het algemeen dienen beschermingsconstructies ervoor om aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel aandelen met bepaalde specifieke rechten (preferente en/ of prioriteitsaandelen) toegekend aan de stichting via (bijvoorbeeld) een zogeheten call optie. Deze optie heeft een bepaalde duur (in het geval van Ahold: 15 jaar) en is onder omstandigheden waarin de vennootschap ‘in gevaar verkeert’ door het bestuur van de stichting in te roepen. Het bestuur van de stichting die deze aandelen inroept is vaak nauw verbonden met de doelonderneming – Ahold in dit geval.

Beschermingsconstructie is toelaatbaar, mits redelijk en billijk

Normaal gesproken is een beschermingsconstructie slechts toelaatbaar indien de vereiste procedure hiervoor isgevolgd en het optuigen van deze constructies niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid redelijkheid en billijkheid. Aandeelhouders kunnen, indien gewenst, proberen de constructies tegen te gaan door zich te beroepen op de redelijkheid en billijkheid.

Ahold zet aandeelhouders buitenspel

Ahold stelt zich op het standpunt dat de aandeelhouders zich niet mogen uitlaten over het ‘verlengen’ van de toegekende rechten aan de stichting. Bestuursvoorzitter Boer verklaart namelijk dat instandhouding van de beschermingsconstructie louter een zaak voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen raad van commissarissen is, in overleg met de stichting – aandeelhouders van Ahold hoeven daar dus niet over te beslissen, aldus bestuursvoorzitter Boer.

Strategie behoort tot domein van bestuur van Ahold

De Vereniging voor Effectenbezitters die de belangen van aandeelhouders behartigt verklaarde teleurgesteld te zijn en het te betreuren dat de dialoog met aandeelhouders niet wordt gezocht. In principe is het bestuur van Ahold ook niet gehouden hiertoe. In (onder meer) het ABN Amro arrest is uitgemaakt dat strategie van de vennootschap en de daaraan verbonden ondernemingen toebehoren tot het domein van het bestuur.

Stappen naar Ondernemingskamer is een mogelijkheid

Dit neemt natuurlijk niet weg dat het onmogelijk blijft voor de aandeelhouders van Ahold om hier iets aan te doen. De handelwijze van het bestuur van Ahold kan worden getoetst door de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer Ondernemingskamer. Ook al is de kans klein dat de Ondernemingskamer aandeelhouders in het gelijk stelt, de door de aandeelhouders gevoerde procedures tegen Akzo Nobel hebben in ieder geval laten zien dat het stappen naar de Ondernemingskamer kan zorgen voor een nieuwe dynamiek en mogelijkheden.

Het bericht Mag Ahold Delhaize aandeelhouders het recht ontnemen zich uit te laten over beschermingsconstructies? verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Een geldvordering kan in kort geding worden toegewezen als de vordering aan een aantal criteria voldoet. Het belangrijkste criterium is dat de geldvordering aannemelijk moet zijn. Dit was niet het geval in een recent kort geding tussen twee advocaten en hun verzekeraar. advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat Advocaat Hidde Reitsma, gespecialiseerd in incassozaken, licht de uitspraak toe.

Tuchtzaak advocaten

Twee advocaten waren persoonlijk in een aantal procedures verwikkeld. Er liep een tuchtprocedure tegen hen in verband met onbehoorlijke taakuitoefening. Daarnaast hadden de advocaten een aansprakelijkheidsstelling gekregen van een cliënt. In verband met deze klacht hadden de advocaten zelf een procedure tegen een gemeente aangespannen.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De juridische kosten die de advocaten voor deze procedures hadden gemaakt, hadden zij bij hun verzekeraar neergelegd. Volgens de advocaten vielen de kosten onder de dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar heeft -op een klein bedrag na- de claim afgewezen. De advocaten startten een incasso kort geding.

Vordering voldoende aannemelijk?

Bij een incasso kort geding zal de rechter eerst moeten onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser eiser op de eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie gedaagde voldoende aannemelijk is. Deze eis geldt natuurlijk ook bij vorderingen die in een gewone procedure worden ingediend, maar bedenk dat in kort geding geen uitgebreide bewijslevering aan de orde is. Er worden geen getuigenverhoren gehouden en ook kan de rechter geen deskundigen raadplegen. Als de gedaagde een goed onderbouwd verweer tegen de vordering heeft, wordt toewijzing in kort geding al meteen lastig.

Spoedeisend belang

Bovendien moet de eiser met feiten en omstandigheden aantonen dat hij niet kan wachten op een vonnis in een gewone bodemzaak. In het geval dat de eiser voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van de betaling, is in de regel voldoende. Ook een onderneming die in grote financiële nood verkeert, heeft een spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang spoedeisend belang bij betaling.

Restitutierisico

Als een spoedeisend belang wordt aangenomen, zal de rechter de belangen van partijen moeten afwegen. Hierbij speelt met name het restitutierisico een rol. Als de vordering wordt toegewezen en de bodemrechter of een appelrechter in een later stadium de vordering alsnog afwijst, moet de eiser het geld wel kunnen terugbetalen.

Polis geen dekking voor kosten

In deze zaak strandde de vordering van de advocaten al op het eerste criterium: het aannemelijk maken van de vordering. De verzekeraar voerde aan dat de polis slechts dekking biedt voor vergoeding van door derden geleden schade als gevolg van een fout en kosten van verweer. De geclaimde kosten vielen hier niet onder. Zo konden de procedures die de advocaten waren begonnen niet aangemerkt worden als verweer. Daarnaast was er geen sprake van een schadeclaim van een derde. Bovendien hadden de advocaten nagelaten om voorafgaande toestemming te vragen om de kosten te maken.

Geen spoedeisend belang advocaten

De voorzieningenrechter wees de vordering van de advocaten dus af. Ten overvloede overwoog de rechter nog dat zelfs als de polis wel dekking zou bieden, de advocaten niet voldoende hadden aangetoond dat zij een spoedeisend belang hadden.

Het bericht Geldvordering in kort geding voldoende aannemelijk? verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

In algemene voorwaarden komen ook exoneratiebedingen voor waarin productaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van een producent voor gebreken aan een door hem in de markt gebracht product.
» Meer over productaansprakelijkheid productaansprakelijkheid gedeeltelijk wordt uitgesloten. Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper bespreekt een recent gewezen kort geding uitspraak van de rechtbank Rotterdam waaruit maar weer eens blijkt hoe belangrijk algemene voorwaarden zijn; ook waarbij sprake is van productaansprakelijkheid.

Wat is productaansprakelijkheid?

Kortgezegd volgt uit de wet dat een producent in beginsel aansprakelijk is voor de schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Van een gebrek in zijn product is sprake wanneer het product niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Waarbij alle omstandigheden in aanmerkingen worden genomen en in het bijzonder (i) de presentatie van het product, (ii) het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product (iii) het tijdstip waarop het product in omloop werd gebracht.

Inhoud van het kort geding

Onderneming A houdt zich onder meer bezig met de reparatie en het onderhoud van schepen. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt zij gebruik van de techniek van gritstralen voor het schoonmaken van metalen oppervlakten en het verwijderen van verf. Hierbij wordt met behulp van een compressor en perslucht gritkorrels tegen voorwerpen geblazen waarmee metalen oppervlakten kunnen worden geschuurd. Onderneming A voert deze werkzaamheden uit op de locatie van haar opdrachtgevers.

Welke algemene voorwaarden van toepassing?

Onderneming B verkoopt en levert dit staalgrit aan onderneming A en heeft op deze koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst koopovereenkomst haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Deze algemene voorwaarden bevonden zich onder meer op de achterzijde van haar orderbevestiging en haar facturen en het was aannemelijk dat onderneming A hiervan kennis had genomen. De rechter oordeelde dan ook dat de algemene voorwaarden van toepassing waren. Bovendien had onderneming A nooit bezwaar gemaakt tegen de algemene voorwaarden en was het hanteren van algemene voorwaarden in deze branche waarin partijen opereren gebruikelijk.

Sprake van een gebrekkig product?

Onderneming B waarschuwt A in oktober 2017 dat zich mogelijk asbestvezels in het staalgrit bevinden. Uit voorzorg dient onderneming A het staalgrit niet meer te gebruiken. Hierop legt onderneming A al haar werkzaamheden stil op de locaties waar gewerkt wordt met het product van onderneming B. Onderneming A lijdt hierdoor schade van ruim € 2 miljoen en stelt onderneming B hiervoor aansprakelijk.

Exoneratiebedingen uit de algemene voorwaarden

Onderneming B doet een beroep op haar algemene voorwaarden. Met betrekking tot de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid aansprakelijkheid stonden de volgende bedingen in de algemene voorwaarden van onderneming B: “(..) onze verplichtingen gelimiteerd zijn tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed goederen of het vergoeden van het netto factuurbedrag, zulks te onzer keuze, zonder dat er enige andere verplichting tot schadevergoeding van onze kant zal zijn” en “Onverminderd wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid, zijn wij onder door ons gesloten overeenkomsten slechts aansprakelijk voor directe schade”.

Beroep op exoneratiebeding rechtsgeldig?

In sommige gevallen kan een bedrijf geen beroep doen op de exoneratiebedingen uit haar algemene voorwaarden op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid redelijkheid en billijkheid. In onderhavig geval zou onderneming B bijvoorbeeld geen beroep op haar exoneratiebeding toekomen indien haar een verwijt valt te maken ten aanzien van de besmetting van het straalgrit met de asbest. In onderhavige zaak bleek hiervan geen sprake te zijn. Onderneming kon dan ook wel een beroep doen op haar exoneratiebeding.

Welke schade vergoeden?

De aansprakelijkheid van onderneming B werd dan ook beperkt tot een bedrag van ca. € 10.000 (in plaats van de gevorderde miljoenen euro’s). Door een beroep te doen op de algemene voorwaarden hoefde onderneming B alleen de door haar onderneming A gefactureerde bedragen voor leveranties van het staalgrit terug te betalen. Dit betrof directe schade. Overigens diende onderneming B nog een aanvullend schadebedrag te vergoeden, maar dit was omdat zij dit in een eerder stadium aan onderneming A vrijwillig had toegezegd.

Exonereren tegen onrechtmatige daad?

Onderneming A probeerde nog te betogen dat er sprake was van een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad onrechtmatige daad aan de zijde van onderneming B en dat om die reden het exoneratiebeding uit de algemene voorwaarden toepassing zou missen. Dit ging niet op. Onderneming A had onvoldoende onderbouwd dat inderdaad sprake was van een onrechtmatige daad gepleegd door onderneming B jegens onderneming A.

Het belang van goede algemene voorwaarden

Zo blijkt maar weer eens dat algemene voorwaarden van groot belang zijn, ook in het kader van productaansprakelijk. Door een beroep te doen op het exoneratiebeding ten aanzien van productaansprakelijkheid was onderneming B in deze casus slechts een gering bedrag aan schadevergoeding aan onderneming B verschuldigd in plaats van de gevorderde € 2 miljoen.

Het bericht Algemene voorwaarden: de P van Productaansprakelijkheid verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Twee broers vragen de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer Ondernemingskamer hun vader te laten schorsen als bestuurder. De procedure om een doorbraak tussen aandeelhouders te forceren heet een enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
» Meer over enquêteprocedure enquêteprocedure. Is er grond voor de Ondernemingskamer om in te grijpen? En wordt de vader geschorst? Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler legt uit

Vader meerderheidsaandeelhouder en enige bestuurder

De indirecte aandeelhouders van Setay B.V., een onderneming op het gebied van snijden en bewerken van schuim ten behoeve van de productie van matrassen, zijn twee broers en hun vader. De vader houdt 51% van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel aandelen, de broers beide 24,5%. De vader is naast meerderheidsaandeelhouder tevens enig bestuurder van Setay B.V.

Bedrijf ontoegankelijk gemaakt voor meerderheidsaandeelhouder

In het voorjaar van 2017 hebben partijen ruzie gekregen waarbij een van de zonen aangifte van mishandeling heeft gedaan. Hierop hebben de zonen alle codes van het bedrijfsgebouw gewijzigd, zodat het bedrijfsgebouw direct ontoegankelijk is geworden.

Verzoekschrift Ondernemingskamer: schors vader als bestuurder

Nadien heeft de vader geprobeerd de aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht aandelenoverdracht waardoor de broers aandeelhouder in Setay B.V. zijn geworden terug te draaien. Op 3 oktober 2017 hebben de broers een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift verzoekschrift ingediend bij de Ondernemingskamer met het verzoek om een onderzoek te bevelen naar het beleid en gang van zaken binnen Setay, de vader te laten schorsen als bestuurder, de broers als gezamenlijk bevoegde bestuurder te benoemen en de vader het stemrecht van de aandelen te ontnemen.

Vader: ‘Zijn de broers wel aandeelhouder?’

De vader stelt zich echter op het standpunt dat de broers ‘hoogstwaarschijnlijk’ geen aandeelhouder zijn geworden, en daardoor nimmer een verzoek bij de Ondernemingskamer hebben mogen indienen. Enkel personen of entiteiten die een bepaald belang hebben in een vennootschap, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, mogen namelijk een dergelijk verzoek indienen. Hierbij kan worden gedacht aan een belang zoals aandelen of certificaten.

Ondernemingskamer onderzoekt grond voor enquêteprocedure

De Ondernemingskamer komt in ieder geval tot de conclusie dat de broers aan de ene kant en hun vader aan de andere kant zo’n heftige ruzie hebben dat zij als aandeelhouder ervoor zorgen dat er sprake is van een impasse. Omdat de vennootschap door deze ruzie schade wordt toegebracht oordeelt de Ondernemingskamer dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken te twijfelen. Aangezien deze twijfel de drempel is om een onderzoek te gelasten, is deze drempel gehaald en wordt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen Setay gelast.

Ondernemingskamer stelt bestuurder met doorslaggevende stem aan

Ook treft de Ondernemingskamer maatregelen om de impasse te doorbreken. Een bestuurder met doorslaggevende stem wordt bij wijze van onmiddellijke voorziening door de Ondernemingskamer aangesteld. Ook wordt deze bestuurder een taak meegegeven: het proberen te realiseren van een schikking tussen partijen.

Advocaat bij aandeelhoudersgeschillen

Bovenstaande kwestie toont de slagkracht aan van een procedure bij de Ondernemingskamer. Komt de vennootschap vanwege ruzie met aandeelhouders in gevaar? Dan is de Ondernemingskamer de instantie die een doorbraak kan forceren. De advocaten van AMS kunnen u bij een dergelijke procedure terzijde staan.

Het bericht Ruzie tussen aandeelhouders, wat kan de Ondernemingskamer doen? verscheen eerst op AMS Advocaten.

Read Full Article
Visit website

Read for later

Articles marked as Favorite are saved for later viewing.
close
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Separate tags by commas
To access this feature, please upgrade your account.
Start your free month
Free Preview