Loading...

Follow Gossip Lanka Hot News on Feedspot

Continue with Google
Continue with Facebook
or

Valid
bka§h cd;sl úu¾Yk tallh úiska ;ñ,akdvqfõ ia:dk y;l l< fidaÈis fufyhqulka Y%S ,xldfõ mdial= bßod m%ydrfha uy fud<lre jk ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
jejhs" od.enhs" .uhs mkai,hs lshkafka wfma rfÜ wkkH;djhwm rfÜ fld÷ kdráh njg m;aù ;sfnk fn!oaO o¾Ykh wms iefjdu wdrlaId l< hq;= ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;df.a úfYaI wdrdOkh mßÈ Èjhskg meñ‚ bka§h w.‍%dud;H kf¾kaø fudaÈ uy;d iy ckdêm;s;=ud w;r ks ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
w;s kùk cx.u ÿrl:k we;=¿ ikaksfõok WmlrK f;d.hla iuÕ Ök cd;slfhl= we;=¿ mqoa.,hska ;sfofkl= ó.uqj" ta;a;=ld, m%foaYfha§ w;awvx.=jg ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
uqia,sï weue;sjrekaf.a b,a,d wiaùu r.mEula weue;s ;k;=rej,ska bj;a jk nj m%ldYhg m;a l<o uqia,sï uka;%sjreka kj fokdf.a ;k;=rej,g wod ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
wdKavqfõ ;k;=re ork ishÆu uqia,sï wud;Hjreka" ksfhdacH wud;Hjreka" rdcH wud;Hjreka OQrj,ska bj;a ùug ;SrKh lrhs - rdjq*a ylSïwdKavqf ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
fi!Èh iy lekvdj hk rgj, ikaksfõok bxðfkarejl= jYfhka fiajh lrñka isá ;jqysoa cud;a ;%ia; ixúOdkhg remsh,a fldaá .Kkska uqo,a tl;= lr ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
l,auqfka ishdï iÕjd ;snq remsh,a ,laI 50la yuqfjhs-ududg jeä mßiaiug wrka ;shkak §,drdcH nqoaê fiajdfõ wïmdr ld¾hd,hg ,eneKq f;dr ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
fk,akd ^Nelna& iud.u ish ksIamdok j,ska wo ^31& isg y,d,a ,dxPkh bj;a lrk nj tu iudfï idudkHdêldÍ ^úl=Kqï $ fjf<|& lms ..read more
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
lelsrdj uvdgq.u m%foaYfha msysgd ;snQ ;õysoa cud;a ixúOdkfha  msßila je÷ï msÿï l< m,a,shla  lvd oeóug uvdgq.u uqia,sï ck;dj ..read more

Read for later

Articles marked as Favorite are saved for later viewing.
close
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Separate tags by commas
To access this feature, please upgrade your account.
Start your free month
Free Preview