Thiruppugazh - பிறவியான சடம் (சிறுவை)
SriVAS Music
by Archanaa M
5M ago
 To listen to the song, click on the video link below: ------------------------------------------------------------------------------ Thiruppugazh Lyrics in Tamil: பிறவி யான சடமி றங்கி வழியி லாத துறைசெ றிந்து      பிணிக ளான துயரு ழன்று ...... தடுமாறிப் பெருகு தீய வினையி னொந்து கதிக டோறு மலைபொ ருந்தி      பிடிப டாத ஜனன நம்பி ...... யழியாதே நறைவி ழாத மலர்மு கந்த வரிய மோன வழிதி றந்த      நளின பாத மெனது சிந்தை ...... யகலாதே நரர்சு ராதி பரும்வ ணங்கு மினிய சேவை தனைவி ரும்பி       ..read more
Visit website
Thiruppugazh - எதிரிலாத பத்தி (கதிர்காமம்)
SriVAS Music
by Archanaa M
5M ago
 To listen to the song, click on the video link below: ------------------------------------------------------------------------------ Thiruppugazh Lyrics in Tamil: எதிரி லாத பத்தி ...... தனைமேவி      இனிய தாள்நி னைப்பை ...... யிருபோதும் இதய வாரி திக்கு ...... ளுறவாகி      எனது ளேசி றக்க ...... அருள்வாயே கதிர காம வெற்பி ...... லுறைவோனே      கனக மேரு வொத்த ...... புயவீரா மதுர வாணி யுற்ற ...... கழலோனே       ..read more
Visit website
Thiruppugazh - சிகரம் அருந்த (மாயாபுரி)
SriVAS Music
by Archanaa M
5M ago
 To listen to the song, click on the video link below: ------------------------------------------------------------------------------ Thiruppugazh Lyrics in Tamil: சிகர மருந்த வாழ்வது ...... சிவஞானம்      சிதறி யலைந்து போவது ...... செயலாசை மகர நெருங்க வீழ்வது ...... மகமாய      மருவி நினைந்தி டாவருள் ...... புரிவாயே அகர நெருங்கி னாமய ...... முறவாகி      அவச மொடுங்கை யாறொடு ...... முனமேகிக் ககன மிசைந்த சூரியர் ...... புகமாயை       ..read more
Visit website
Thiruppugazh - ஒருபொழுதும் இருசரண (பழநி)
SriVAS Music
by Archanaa M
5M ago
To listen to the song, click on the video link below: ------------------------------------------------------------------------------- Thiruppugazh Lyrics in Tamil: ஒருபொழுது மிருசரண நேசத் தேவைத் ...... துணரேனே      உனதுபழ நிமலையெனு மூரைச் சேவித் ...... தறியேனே பெருபுவியி லுயர்வரிய வாழ்வைத் தீரக் ...... குறியேனே      பிறவியற நினைகுவனெ னாசைப் பாடைத் ...... தவிரேனோ துரிதமிடு நிருதர்புர சூறைக் காரப் ...... பெருமாளே      தொழுதுவழி படுமடியர் காவற் காரப் ...... பெருமாளே விருதுகவி விதரணவி நோதக் காரப் ...... பெருமாளே   ..read more
Visit website
Thiruppugazh - உனைத் தினம் (திருப்பரங்குன்றம்)
SriVAS Music
by Archanaa M
5M ago
 To listen to the song, click on the video link below: ------------------------------------------------------------------------------- Thiruppugazh Lyrics in Tamil: உனைத்தி னந்தொழு திலனுன தியல்பினை      உரைத்தி லன்பல மலர்கொடுன் அடியிணை           உறப்ப ணிந்திலன் ஒருதவ மிலனுன ...... தருள்மாறா உளத்து ளன்பினர் உறைவிடம் அறிகிலன்      விருப்பொ டுன்சிக ரமும்வலம் வருகிலன்            ..read more
Visit website
Thiruppugazh - ஆசைகூர் பத்தன் (பொதுப்பாடல்கள்)
SriVAS Music
by Archanaa M
5M ago
 To listen to the song, click on the video link below: Thiruppugazh lyrics in Tamil: ஆசைகூர் பத்த னேன்மனோ பத்ம      மானபூ வைத்து ...... நடுவேயன் பானநூ லிட்டு நாவிலே சித்ர      மாகவே கட்டி ...... யொருஞான வாசம்வீ சிப்ர காசியா நிற்ப      மாசிலோர் புத்தி ...... யளிபாட மாத்ருகா புஷ்ப மாலைகோ லப்ர      வாளபா தத்தி ...... லணிவேனோ மூசுகா னத்து மீதுவாழ் முத்த      மூரல்வே டிச்சி ...... தனபார மூழ்குநீ பப்ர தாபமார் பத்த       ..read more
Visit website
Thiruppugazh - முத்துத் தெறிக்க (திருத்தணிகை)
SriVAS Music
by Archanaa M
5M ago
To listen to the song, click on the video link below:   Thiruppugazh lyrics in Tamil: முத்துத்தெ றிக்கவள ரிக்குச்சி லைக்கைமதன்      முட்டத்தொ டுத்த ...... மலராலே முத்தத்தி ருச்சலதி முற்றத்து தித்தியென      முற்பட்டெ றிக்கு ......நிலவாலே எத்தத்தை யர்க்குமித மிக்குப்பெ ருக்கமணி      இப்பொற்கொ டிச்சி ...... தளராதே எத்திக்கு முற்றபுகழ் வெற்றித்தி ருத்தணியில்      இற்றைத்தி னத்தில் ...... வரவேணும் மெத்தச்சி னத்துவட திக்குக்கு லச்சிகர       ..read more
Visit website
Thiruppugazh - சந்தனந்திமிர்ந்து
SriVAS Music
by Archanaa M
5M ago
  To listen to the song, click on the video link below: song lyrics in Tamil சந்த னந்தி மிர்ந்த ணைந்து குங்கு மங்க டம்பி லங்கு      சண்ப கஞ்செ றிந்தி லங்கு ...... திரடோளுந் தண்டை யஞ்சி லம்ப லம்ப வெண்டை யஞ்ச லன்ச லென்று      சஞ்சி தஞ்ச தங்கை கொஞ்ச ...... மயிலேறித் திந்தி மிந்தி மிந்தி மிந்தி தந்த னந்த னந்த னென்று      சென்ற சைந்து கந்து வந்து ...... க்ருபையோடே சிந்தை யங்கு லம்பு குந்து சந்த தம்பு கழ்ந்து ணர்ந்து       ..read more
Visit website
Thiruppugazh - Kadalai payarodu ( Common Songs)
SriVAS Music
by Archanaa M
1y ago
 To listen to the song, click on the video link below: ⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶ Raagam - Behaag Thiruppugazh Lyrics in Tamil: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ கடலை பயறொடு துவரையெ ளவல்பொரி      சுகியன் வடைகனல் கதலியி னமுதொடு           கனியு முதுபல கனிவகை நலமிவை ...... யினிதாகக் கடல்கொள் புவிமுதல் துளிர்வொடு வளமுற      அமுது துதிகையில் மனமது களிபெற           கருணை யுடனளி திருவருள் மகிழ்வுற ...... நெடிதான குடகு வயிறினி லடைவிடு மதகரி      பிறகு வருமொரு முருகசண் முகவென           ..read more
Visit website
Thiruppugazh - Paadhi madhi nadhi ( Swamimalai)
SriVAS Music
by Archanaa M
1y ago
 To listen to the song, click on the video link below: ⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶ Raagam - Kaapi Thiruppugazh Lyrics in Tamil: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ பாதி மதிநதி போது மணிசடை      நாத ரருளிய ...... குமரேசா பாகு கனிமொழி மாது குறமகள்      பாதம் வருடிய ...... மணவாளா காது மொருவிழி காக முறஅருள்      மாய னரிதிரு ...... மருகோனே கால னெனையணு காம லுனதிரு      காலில் வழிபட ...... அருள்வாயே ஆதி யயனொடு தேவர் சுரருல      காளும் வகையுறு ...... சிறைமீளா ஆடு மயிலினி லேறி யமரர்கள்       ..read more
Visit website

Follow SriVAS Music on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR