Keeping children moving through physical development
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Physical development - encouraging children to develop their motor skills, coordination and balance - is an important part of the Curriculum for Wales. Wendy Davies, the leader of Ffrindiau Bach Tegryn in Aberporth, discusses the importance of keeping the children moving but also being creative with how they move, in order to develop muscles and motor-skills. We learn how taking children out to explore their local area helps to cover multiple developmental pathways at once ..read more
Visit website
Cadw plant i symud trwy ddatblygiad corfforol
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Mae datblygiad corfforol - annog plant i ddatblygu eu sgiliau echddygol, cydsymud a chydbwysedd - yn rhan bwysig o Gwricwlwm Cymru. Mae Wendy Davies, arweinydd Ffrindiau Bach Tegryn yn Aberporth yn trafod pwysigrwydd cadw’r plant i symud ond hefyd bod yn greadigol ynghylch sut maen nhw’n symud, er mwyn datblygu cyhyrau a sgiliau echddygol. Clywn ni sut mae mynd â phlant allan i archwilio eu hardal leol yn helpu i gwmpasu llwybrau datblygu lluosog ar yr un pryd ..read more
Visit website
Creating a sense of belonging
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Belonging is a sense of happiness and feeling accepted in the environment you’re in. It is important to children’s development and is another developmental pathway in the Curriculum for Wales. Hannah Rowley, a deputy leader from Cylch Meithrin Nant Dyrys in Treorchy, introduces us to belonging in a playgroup setting. We’ll hear how local trips to hairdressers, charity shops and into the wider community are some of the ways Hannah and team use to create a sense of belonging for children ..read more
Visit website
Creu ymdeimlad o berthyn
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Mae perthyn yn deimlad o hapusrwydd a theimlad eich bod yn cael eich derbyn yn eich cynefin. Mae'n bwysig i ddatblygiad plant ac mae'n llwybr datblygiadol arall yng Nghwricwlwm Cymru. Mae Hannah Rowley, dirprwy arweinydd Cylch Meithrin Nant Dyrys yn Nhreorci, yn ein cyflwyno i berthyn o fewn y Cylch Meithrin. Cawn glywed sut mae teithiau lleol i siopau trin gwallt, siopau elusen ac i’r gymuned ehangach yn rhai o’r ffyrdd y mae Hannah a’r tîm yn eu defnyddio i greu ymdeimlad o berthyn i blant ..read more
Visit website
Permission to explore
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Children’s curiosity about the world around them helps to shape their development. The exploration step of the Curriculum for Wales focuses on this developmental pathway. Jaqueline Hooban, a Cylch Meithrin leader in Llanbedr, discusses exploration and how it differs in each Cylch. We’ll hear how techniques like role-play, using sandpits and even going out into the community help children to learn at their own pace ..read more
Visit website
Caniatâd i archwilio
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Mae chwilfrydedd plant am y byd o'u cwmpas yn helpu i lunio eu datblygiad. Mae cam archwilio Cwricwlwm Cymru yn canolbwyntio ar y llwybr datblygiadol hwn. Jaqueline Hooban, arweinydd Cylch Meithrin Llanbedr, sy'n trafod archwilio a sut mae'n wahanol ym mhob Cylch. Byddwn ni'n clywed sut mae technegau fel chwarae rôl, defnyddio pyllau tywod a hyd yn oed mynd allan i'r gymuned yn helpu plant i ddysgu ar eu cyflymdra eu hunain ..read more
Visit website
What effective communication looks like
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
What does effective communication look like in a playgroup setting? Kayleigh Bickford, current Cylch Meithrin leader from Beddau and one of the authors of the Curriculum for Wales, explains what effective communication is and the importance of establishing this with both children and parents ..read more
Visit website
Beth yw cyfathrebu clir?
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Sut olwg sydd ar gyfathrebu effeithiol mewn lleoliad Cylch Meithrin? Mae Kayleigh Bickford, arweinydd presennol Cylch Meithrin Beddau ac un o awduron y Cwricwlwm i Gymru, yn egluro beth yw cyfathrebu effeithiol a phwysigrwydd sefydlu hyn gyda phlant a rhieni ..read more
Visit website
How to create a strong sense of well-being
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Children are influenced by adults, their environments and experiences, so a focus on well-being and how it affects them is an important part of the Curriculum for Wales. Based in Wrexham, Charlotte Thrussell talks us through how they create a strong sense of well-being at their Cylch Meithrin; from open evenings before the children attend the nursery, to encouraging independence through snack time and playtime ..read more
Visit website
Sut i greu ymdeimlad cryf o les?
Baby Steps Into Welsh
by Mudiad Meithrin
1y ago
Mae plant yn cael eu dylanwadu gan oedolion, eu hamgylchedd a'u profiadau, felly mae canolbwyntio ar les a sut mae'n effeithio arnyn nhw yn rhan bwysig o Gwricwlwm Cymru. Wedi’i lleoli yn Wrecsam, mae Charlotte Thrussell yn siarad â ni am sut maen nhw’n creu ymdeimlad cryf o les yn eu Cylch Meithrin; o nosweithiau agored cyn i'r plant fynychu'r feithrinfa, i annog annibyniaeth trwy amser byrbryd ac amser chwarae ..read more
Visit website

Follow Baby Steps Into Welsh on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR