સ્લીવ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
સ્લીવ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ કરવામાં આવતી બેરિયાટ્રિક સર્જરી છે. આ સર્જરીમાં ૭૫થી ૮૦ % જેટલો જઠર નો ભાગ સ્ટેપલર કરીને  કાઢી નાખવામાં આવે છે અને લાંબુ કેળા આકારનું પાઉચ બનાવવમાં આવે છે. આ સર્જરી પછી વજન કેવી રીતે ઘટે છે ? સર્જરી પછી જઠર ની ક્ષમતા જાય છે તેને લીધે થોડું ખાવામાં આવે તો પણ પેટ ભરાઈ જાય છે. અમુક હોર્મોનલ ફેરફાર થાય છે જેને લીધે ભૂખ ઓછી લાગે છે અને ખાવાની ઈચ્છા નથી થતી આ સર્જરી પછી વજનમાં કેટલો ઘટાડો થઈ શકે છે? સર્જરી પહેલા દર્દી ના વજન પ્રમાણે  ..read more
Visit website
7 SECRETS TO LOSE WEIGHT , NO ONE WILL TELL YOU !!!
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
Often people fail to lose weight. Many factors come into play for people unable to lose. You might have tried everything, be it Diet, Gym, Weight Loss Recipes, Crash Diets, Celebrity diet plans, Yoga, Aerobics, but still not losing it. Sometimes it just doesn’t want to come down & heavy weight takes a toll on your mind. So we discuss super weight loss ideas to let this happen. WEIGHT LOSS SECRETS Crash & Fad diet will help you lose fast & quick. But often it is water loss. Hard diet regimens can be tedious & difficult to adhere for a long time. Super quick weight loss can be de ..read more
Visit website
LOW CARBS FOR FAST WEIGHT LOSS ?
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
Low carbs diet Carbohydrates are the main source of energy for day to day activities. Often Diet plans & Diet Charts endorse very low carb food for quick weight loss. It is direct fuel at cellular level & its role in human body becomes more important when it comes to Weight Management. Still it is not that simple to interpret. Carbs can be simple or complex. Simple carbs include direct sugars, fruits like grapes, Mango , Custard apple & Nuts. Easily digestible & absorbed in blood stream. Quick rise in glucose can be helpful in intense training exercise. Complex Carbs are like ..read more
Visit website
STOMACH BELLY FAT – HOW TO REDUCE IT ? WHICH OPTION IS BEST ???
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
Often people unable to lose weight search about different options of reducing stomach fat. Today , we discuss types of operation to lose fat quick & fast. Belly Fat Treatment 1. LIPOSUCTION This technique utilizes removal of fat areas from different parts of human body specifically – like stomach belly, underarms, thigh & hip areas. It is cosmetic procedure to help you stay in proper shape and size. Done for slightly overweight people with BMI from 25 to 30. Total fat removed ranges from 5 to 12 litres. They are Liposuction, Laser Lipo, Ultrasound assisted Lipo, etc Suitable for body c ..read more
Visit website
WHAT DOES IT TAKE EXACTLY TO LOSE 1 KG WEIGHT ?
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
How many calories for 1 kg fat loss ? Losing Weight is just not simply a number game. To simply facts, we present you some basic stats for weight loss. Do you know how much does it take to lose 1 kg per week ? Negative calorie balance of 4000 calories is the right answer to lose 1 kg weight. How Much calories is 1 Kg weight ? Just for simplicity 500 to 700 calories deficit for 7 days in a week could help you lose 1 kg weight easily as per this stats mentioned. So next time you want to try, Be prepared, Be determined. Remember slow sustained weight loss will be much better than crash or Fad die ..read more
Visit website
SUPER QUICK WEIGHT LOSS HACKS
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
Yes. We are talking here about natural weight loss in this article. Small lifestyle changes can go a long way for sustained weight loss. 1. Small Dish Plates Quick weight loss hacks Many research studies have proved that people using smaller plate size tends to lose weight easily. Next time you sit for lunch / dinner , make sure to use smallest plates possible. This will limit binge eating behaviour. 2. Binge on Salad Greens Salad greens Full your plate full of green leafy vegetables & salads like cucumber, carrots, cauliflower, etc. More fiber will decrease fast absorption, improves chole ..read more
Visit website
WANNA SEE RESULTS – WEIGHT LOSS OPERATION !!!
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
” WORKS LIKE MAGIC MIRROR “ ” SEE IT TO BELIEVE “ If someone is thinking of this , then you will like to see pictures , photos – Before & After of Bariatric Surgery. CLICK here Inspiring stories of Weight Loss It is phenomenal. Works like magic. Weight Loss is super fast. At the same time Bariatric Surgery has become quite safe due to standardization and protocols. You won’t be able to recognize this new tranformation which is quite inspiring for most people who have undergone this surgery. See Pictures Click here for Pics of Bariatric Surgery Often people are trapped with fear of an ope ..read more
Visit website
TYPES OF BARIATRIC SURGERY
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
Often people would like to know which is best weight loss operation ? If your BMI is more than 32.5 or 37.5 with some disease with failed weight loss attempts then it is likely that Bariatric Surgery will help you. People with severe obesity may like to know which surgery is best. Let us discuss which are different types of Bariatric Surgery. 1.   Sleeve Gastrectomy Gastric Sleeve Stomach size is reduced and Hence your capacity to eat which is called appetite. It reduces sweet craving and hunger due to hormonal action. It is most common type of Bariatric Surgery performed worldwide ..read more
Visit website
WHAT IS WEIGHT LOSS OPERATION ? HOW DOES IT WORK ?
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
What is Bariatric Surgery ? It is a powerful tool for fast weight loss. Involves Reducing size of stomach & Changing path of intestine for faster weight reduction. HOW DOES IT WORK ? 1.  Reduces Hunger 2.  Decreases Craving & Appetite 3.  Rerouting decreases food absorption WHO SHOULD HAVE WEIGHT REDUCTION SURGERY ? Who should get weight loss operation ? Body mass index (BMI) is more than 37.5 OR BMI more than 32.5 with Diabetes, Blood Pressure, Joint Knee pain, Heart Disease with Failed attempts of weight loss by Diet & Exercise DOES IT HAVE ANY SIDE EFFECTS ? S ..read more
Visit website
WHO IS BEST BARIATRIC SURGEON IN INDIA ?
Obesity Bariatric
by Dr. Dharmesh & Dr. Chintan
3y ago
Yes, if you are reading this article implies that you have already planned to get Bariatric Surgery in India for fast weight loss The next thing you would like to know that who are best Bariatric surgeon for your weight loss operation. SO WHO IS THE  BEST BARIATRIC SURGEON IN INDIA ? HOW TO CHOOSE YOUR WEIGHT LOSS SURGEON ? WHICH ARE TOP HOSPITALS FOR WEIGHT LOSS OPERATION ? Top Hospitals of India for Bariatric Surgery Well, nothing is permanent in life. Top institutions and Clinic should fulfill this criteria for your safest Bariatric surgery. Dedicated Weight Loss Team Dedicated Weigh ..read more
Visit website

Follow Obesity Bariatric on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR